Medijiem

Ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija stiprina juridisko kompetenci

2013.gada 11.jūnijs.

Baltijas ogļūdeņražu ieguves un izpētes asociācijā uzņemti jauni biedri, kuru līdzdalība organizācijai ļaus spēcināt juridiskās ekspertīzes potenciālu, piedaloties normatīvo aktu izstrādē un konsultējot ar nozares attīstību saistītās personas.

Asociācijā goda biedru statusā uzņemti advokātu birojs „Davidsons un partneri” un Latvijas Juristu apvienība. Abas organizācijas jau iepriekš ir guvušas plašu pieredzi darbā ar valsts institūcijām un uzņēmējdarbības vides attīstības projektiem.

Sigita Poželaite, Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācijas valdes locekle:

Jaunie asociācijas bieri, kuri papildina nesen piepulcējušos ģeoloģijas ekspertus, nodrošinās „know-how” gan praktiskā, gan teorētiskā un juridiski analītiskā griezumā. Esam apņēmības pilni turpināt šīs inovatīvās un tautsaimniecībai daudzsološās nozares attīstības veicināšanu, kas ir iespēja nākotnē veidot un attīstīt ražojošu ekonomikas segmentu tepat Latvijā, izmantojot pašmāju darba spēku, dabas resursus un iespējas.

Ekspertu piesaiste ogļūdeņražu izpētes un ieguves veicināšanā ir īpaši būtiska pašlaik, kad rit aktīvs darbs likumdošanas līmenī. Asociācija jau iepriekš vērsusi sabiedrības uzmanību uz to, ka kopš neatkarības atjaunošanas Latvijas Republikā visi dabas resursi ar Satversmi noteikti par zemes īpašnieka īpašumu, tomēr joprojām nav sakārtots regulējums ogļūdeņražu ieguvei un ilgstoši tiek likti šķēršļi šai inovatīvajai tautsaimniecības nozarei ar augstu ekonomiskās attīstības potenciālu. Asociācija turpina dialogu ar Ekonomikas ministriju, lai tuvākajā laikā rastu pieņemamu, konsekventu risinājumu turpmākajam nozares regulējumam.

Latvijas juristu apvienība ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir tiesiskas valsts principu ievērošana Latvijas Republikā. Organizācija, kā vienu no savām darbības formām, izmanto pieredzējušo juristu sanāksmes, kurās notiek iepazīšanās ar dažādu valsts un pašvaldību iestāžu darbību un sniegts nepieciešamais atbalsts problēmu risināšanā.

Zvērinātu advokātu biroja "Davidsons un partneri" devīze ir „Godīgums, objektivitāte un augsti profesionāla pieeja klientu jautājumu risināšanā!”. Birojs dibināts 1994.gadā un nodrošina plaša spektra juridiskus pakalpojumus dažādās tiesību nozarēs, to starpā klientu interešu pārstāvību valsts un pašvaldību iestādēs un tiesu procesos - kā administratīvajās, tā arī civillietās, visās instancēs. Biroja advokāti aktīvi līdzdarbojas normatīvo aktu izstrādē, atbalsta komersantus komercdarbībā, sniedzot atbalstu juridisko konsultāciju veidā un pārstāvot komersantu intereses un tiesības attiecībās ar valsts institūcijām.

Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija ir izveidota ar mērķi veicināt ogļūdeņražu izpēti un ieguvi Latvijas Republikā;aizsargāt un pārstāvēt savu biedru intereses un tiesības attiecībās ar valsts un pašvaldības institūcijām;piedalīties likumdošanas un normatīvo aktu izstrādāšanā, to savstarpējā saskaņošanā un tālākā pilnveidošanā;aizsargāt, realizēt un popularizēt asociācijas biedru intereses, kuras saistītas ar ogļūdeņražu izpēti un ieguvi Latvijas Republikā; nodrošināt informācijas pieejamību par likumdošanas izmaiņām un citām aktivitātēm, kuras saistītas ar ogļūdeņražu izpēti un ieguvi;veicināt asociācijas biedru darbinieku profesionālās sagatavotības celšanu;veicināt sadarbību ar citām radniecīgām organizācijām Latvijā un citās valstīs.

Ogļūdeņraži, kas plašāk pazīstami kā naftas izejviela, Latvijā tika atrasti jau pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, bet to rūpnieciska ieguve nav notikusi, jo padomju laikā krājumi tika atzīti par nenozīmīgiem, salīdzinot, piemēram, ar Sibīrijas atradnēm. Naftas ieguves tehnoloģija ir strauji progresējusi, un iespējama arī salīdzinoši nelielu iegulu izstrāde.